Obchodní podmínky

Obsah:
1. Obecná ustanovení
2. Objednávka
3. Kupní cena, daňový doklad, opakované platby
4. Garance vrácení peněz
5. Odpovědnost
6. Ochrana osobních údajů
7. Závěrečná ustanovení

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je Tomáš Multana  IČ: 65903366, se sídlem na ulici Arbesova 1055/5, Ostrava 2, 702 00, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zapsaný v živnostenském rejstříku a na straně druhé je Kupující.

Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.7energiizivota.cz , je prodej hudebních nosičů a digitální hudby,  dále pak online kurzů (dále jen předmět koupě)

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití předmětu koupě, nebo informací získaných z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může Kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

       2.  OBJEDNÁVKA

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.7energiizivota.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.7energiizivota.cz.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení Kupujícím zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://www.7energiizivota.cz a že s nimi souhlasí.

      3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1 V detailu popisu u příslušného produktu či služby na webové stránce https://www.7energiizivota.cz najdete všechny potřebné informace a ceny produktů, nebo služeb.

3.2 Faktura
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající Kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem DPH

3.3 Možnosti plateb
Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu. Platba kartou a další platební  metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768 s licencí od České národní banky,  která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

3.5 Forma platby
Platba je možná jednorázově nebo opakovaně. Splátkový prodej je možný jen v případě speciálních akcí o kterých je kupující informován emailem.

3.6. Opakované platby
Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

 • Opakovaná platba - 30 dní
  V případě, že předmětem koupě je "On - line kurz 7 Energií života" s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 3,000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 
 • Opakovaná platba - 90 dní
  V případě, že předmětem koupě je "On - line kurz 7 Energií života" s pravidelným devadesátidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 5,970 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 90 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.
 • Opakovaná roční platba
  V případě, že předmětem koupě je "On - line kurz 7 Energií života" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 23,880 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.
 • 30 denní zkušební období ("trial") s navazující opakovanou fixní platbou
  V případě, že předmětem koupě je "On - line kurz 7 Energií života" ve 30 denní "trial" verzi, pokud uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 3000 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty Kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v kurzu.
 • Upozornění na automatickou platbu
  V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v kurzu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.
 • Ukončení členství v kurzu a zrušení automatické platby
  Členství v kurzu může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese [email protected]. Ukončením členství v kurzu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v kurzu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v kurzu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

3.7 Dodací podmínky
Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem své přístupové údaje do online kurzu, nebo k digitálnímu - elektronickému obsahu.
Zboží je odesíláno nejpozději do tří pracovních dní po obdržení platby, 

3.8.Poštovné a balné

Ceny poštovného jsou vždy uvedeny na prodejní stránce a v objednávkovém formuláři u příslušného produktu. Pokud je poštovné zdarma, je tato informace rovněž uvedena v ceníku u příslušného produktu a v objednávkovém formuláři.

         4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1 Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má Kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

4.2 Za své produkty v případě on- line kurů  prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 30-ti dnů od uskutečnění objednávky. Odstoupení může Kupující provést elektronickou formou na e-mail: [email protected] s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s uvedením čísla objednávky, nebo přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Je potřeba také úvést číslo účtu, na které chce kupující peníze zaslat. 

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 7-mi dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět na uvedený účet kupujícího bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line kurzu.

4.3 V případě zboží  je Kupující povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a do 14 dnů po obdržení zásilky ho může vrátit bez udání důvodu (zboží však musí být originálně zabaleno a nepoužito).

V případě komplikací je možné v pracovních dnech od 10:00 – 18:00 kontaktovat zástupce našeho obchodu na tel.: +420 724 249 303, popř. na e-mailové adrese:  [email protected]

Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího nejpozději do týdne od obdržení reklamace o stavu a vyřízení-
     
       5. 
ODPOVĚDNOST

5.1 Zabezpečení
V případě on line kurzů je přístup k uživatelskému účtu  zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

        6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které Kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

6.2 Osobní data i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3 Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího.

6.4 Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.7energiizivota.cz/ochrana-osobnich-udaju

       7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2017. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www. 7energiizivota.cz /obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.